Regulamin Stowarzyszenia

Regulamin Stowarzyszenia Zwykłego
Ruch Przywrócenia Praworządności w Polsce

 1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę Ruch Przywrócenia praworządności w Polsce.
   W dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest cała Polska.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Rybnik.
 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.
  Prawo o stowarzyszeniach.
 5. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków, nie wyklucza się jednak możliwości zatrudniania pracowników.
 6. Cele działalności Stowarzyszenia jest przywrócenie w Polsce szeroko rozumianej praworządności w zakresie działania zgodnego z obowiązującym prawem Polskim
  i międzynarodowym w instytucjach rządowych, samorządowych oraz organach wykonawczych  takich jak Sądy , Prokuratury i inne instytucje i służby państwa Polskiego.
 7. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. Stały monitoring działania polityków urzędników pod kontem prawidłowości działania w Polsce praw człowieka , praw obywatelskich , przestrzegania praw konstytucyjnych i wszelkich innych praw wynikających z podpisanych przez państwo Polskie zobowiązań międzynarodowych z szczególnym uwzględnieniem  praw człowieka.
  2. Informowanie opinii społecznej zarówno w  Polsce jak i za granicą
   o wszelkiego rodzaju naruszeniach praw  człowieka i obywatela   przy wykorzystaniu wszystkich środków medialnych takich jak radio tv prasa i media elektroniczne.
  3. Formułowanie i przygotowywanie w przypadku naruszeń w/w praw  wszelkiego rodzaju pism, zawiadomień o popełnieniu przestępstw, naruszeń prawa na terytorium państwa Polskiego w stosunku do obywateli  Polskich jak i rezydujących czasowo na terenie Polski obywateli innych państw.
   W przypadku wyżej opisanych naruszeń wnioski, zawiadomienia itp. pisma interwencyjne będą kierowane wprost do:
   a)
   Organów egzekucyjnych prawa człowieka, przede wszystkim trybunałów międzynarodowych, instytucji i organizacji których celem jest egzekwowanie
   i monitoring podstawowych praw obywatelskich i ludzkich
   b) Rozpowszechnianie i ujawnianie przestępstw w/w zarówno przez instytucje Państwa Polskiego jak i poszczególnych urzędników i funkcjonariuszy kierując w/w pisma i zawiadomienia również personalnie i indywidualnie, obwiniające sprawców.
  4. Udzielanie pomocy prawnej Ofiarom w/w przestępstw i naruszeń prawa,  na każdym etapie postępowanie przed organami znajdującymi się poza granicami R.P i wszelka pomoc aby sprawcy byli przede wszystkim ścigani personalnie a ZADOŚĆUCZYNIENIA, ODSZKODOWANIA BYŁY EGZEKWOWANE Z MAJĄTKÓW PRYWATNYCH w/w sprawców.
   8.
   Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
   9.
   Przyjęcia nowych członków dokonuje Zebranie Członków uchwałą podjętą w ciągu 7 dni od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków.
 1. Członek ma prawo:
  a)
  biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
  b)
  korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  c)
  udziału w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  d)
  zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
 1. Członek obowiązany jest do:
  a)
  brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
  b)przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia
  c)
  regularnego opłacania składek.

   12. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a)
pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Przedstawiciela,
b)
wykluczenia przez Zebranie Członków:

 • z powodu łamania regulaminu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
 • z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
 • z powodu nie płacenia składek za okres roku,
 • na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia
  c)
  utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  d) śmierci członka.

   13. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków w terminie 7dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.

    14. Władzami Stowarzyszenia są:
         a)
Zebranie Członków,
           b) Przedstawiciel

 1. Decyzje Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

   16.1. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy   obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania chyba, że regulamin stanowi inaczej.

 1. W sprawach określonych w par. 19 pkt. 6-10 wymagana jest obecność wszystkich członków stowarzyszenia.

   17. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej.

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy m.in:
  1)
  ustalanie kierunków działania i rozwoju
  2)
  wybór i odwołanie Przedstawiciela
  3)
  przyjmowanie i odwoływanie członków
  4)
  uchwalanie zmian regulaminu
  5)
  podejmowanie decyzji o rozwiązaniu stowarzyszenia
  6)
  podejmowanie decyzji o nabyciu oraz zbyciu nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego
  7)
  podejmowanie decyzji o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego
  8)
  podejmowanie decyzji o zawarciu umowy kredytu albo pożyczki
  9)
  podejmowanie decyzji o przejęciu długu, uznaniu długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy
  20)
  podejmowanie decyzji o zaciąganiu innych zobowiązań przekraczających wartość
  10 000 zł
 1. Zebranie Członków zwołuje przedstawiciel lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania.
 1. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Przedstawiciela wybieranego przez Zebranie Członków na 3 letnią kadencję. Przedstawiciel może zostać odwołany przez Zebranie Członków.
 1. Do zakresu działania Przedstawiciela należy:
 1. reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz
 2. zarządzanie majątkiem stowarzyszenia
 3. zwoływanie zebrania członków
 1. Podjęcie przez Przedstawiciela decyzji przekraczającej uprawnienia zwykłego zarządu wymaga zgody wszystkich członków stowarzyszenia. Są to w szczególności:
  1)
  nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego
  2)
  ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego
  3)
  zawarcie umowy kredytu albo pożyczki
  4)
  przejęcie długu, uznanie długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy
  5)
  zaciąganie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł

  23. Środki na działalność stowarzyszeniach pochodzą z:

 1. składek członkowskich
 2. dotacji
 3. darowizn
 4. zbiórek publicznych
 5. spadków, zapisów,
 6. dochodów z majątku stowarzyszenia

  24. Decyzję w sprawie zmiany regulaminu oraz rozwiązania stowarzyszenia podejmuje Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.