Raport Population Matters: strategia klimatyczna oparta na populacji. 27 stycznia 2022r

Ludność ma znaczenie dla zrównoważonego rozwoju

Niniejszy raport zawiera kluczowe przesłania na temat związku między dynamiką populacji a zrównoważonym rozwojem. Został on przygotowany w ramach przygotowań do Rio+20, Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zrównoważonego Rozwoju, po szeroko zakrojonych konsultacjach i współpracy z trzynastoma siostrzanymi agencjami, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, naukowcami i sektorem prywatnym. Posłużył jako podstawa do kilkunastu briefingów i konsultacji przed Rio +20. Oprócz informowania o konferencji, raport zawiera ważne wnioski do dyskusji na temat międzynarodowych celów rozwoju po 2015 r.

Podnosi ona, że:

  • Dynamika populacji ma znaczący wpływ na zrównoważony rozwój.

  • Wysiłki na rzecz promowania zrównoważonego rozwoju, które nie uwzględniają dynamiki populacji, będą nadal zawodzić.

  • Dynamika populacji nie jest przeznaczeniem. Zmiana jest możliwa dzięki zestawowi polityk, które szanują prawa i wolności człowieka oraz przyczyniają się do zmniejszenia płodności, w szczególności dostępu do opieki w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, edukacji wykraczającej poza poziom podstawowy oraz wzmocnienia pozycji kobiet.

Załączniki zawierają:

A: Deklaracja z Laxenburga: Wyzwania demograficzne dla zrównoważonego rozwoju. To oświadczenie globalnego interdyscyplinarnego panelu ekspertów zwołanego przez UNFPA i Międzynarodowy Instytut Analizy Systemów Stosowanych wyraża powiązania między populacją a zrównoważonym rozwojem.

B: Brakujące ogniwo w zrównoważonym rozwoju: wezwanie do integracji ludności w powiązaniu woda-żywność-energia. Niniejsze oświadczenie, opracowane przez Sieć Rad Agendy Globalnej Światowego Forum Ekonomicznego w 2012 r. i UNFPA, reprezentuje poglądy sektora prywatnego, organizacji międzynarodowych, społeczeństwa obywatelskiego i środowisk akademickich.

https://populationmatters.org/