jack.jack@gazeta.pl

Dr Reiner Fuellmich: „Najnowsza bomba na szczepionki covid rozmontuje Big Pharmę!”

Reiner Fuellmich, międzynarodowy prawnik, powiedział 31 grudnia, że najnowsza „bomba” dotycząca szczepionek przeciwko koronawirusowi ZUhan (COVID-19) rozmontuje firmy farmaceutyczne, które zgarnęły miliardy dolarów podczas pandemii.

W filmie zaprezentowanym przez Oval Media-Prevent Global Genocide i wyemitowanym na Brighteon.  Fuellmich rozmawiał z dr Wolfgangiem Wodargiem o najnowszych przełomowych odkryciach badacza Craiga Paardekoopera z Kingston University w Londynie.

Partie szczepionek oznaczone zmienną toksycznością!

Według Wodarga, niemieckiego lekarza i epidemiologa specjalizującego się w chorobach płuc i medycynie środowiskowej, dane z Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) pokazują, że partie szczepionek są kolejno oznaczone zmienną toksycznością.

Dodał, że dane te są teraz przedmiotem wykresu statystycznego i udowodnią, że producenci szczepionki na COVID działali w sposób skoordynowany z zamiarem celowego zabijania i okaleczania osób, które otrzymały szczepionki.

„To nie szczepionki. Nie jest prawdą, że w każdej szczepionce znajduje się ta sama substancja. I mamy bardzo mocne dowody z partiami, które są różne, uformowane inaczej, mają inny efekt „- wyjaśnił Wodarg.

Wodarg zwrócił uwagę na losy w Stanach Zjednoczonych, gdzie nie było żadnych przypadków, podczas gdy inne partie wykazały, że wiele osób zginęło. Wyjaśnił, że w niektórych partiach widać, że coś się dzieje i tam właśnie widzisz przypadki toksyczności powodujące śmierć. Niemiecki lekarz dodał, że szczepionki Pfizer i Johnson & Johnson mają przerażającą kumulację przypadków w niektórych partiach.

Fuellmich podkreślił, że po udowodnieniu „intencji” nie ma immunitetu ani ochrony przed odpowiedzialnością za kogokolwiek lub jakąkolwiek organizację zaangażowaną w te zbrodnie przeciwko ludzkości.

„Jeśli spojrzysz na materiał dowodowy, jest więcej niż wystarczająco dużo dowodów. Bardzo niedawna prezentacja [byłego wiceprezesa Pfizera] dr Mike’a Yeadona pokazuje dokładnie, w jaki sposób wykorzystują te różne partie do przeprowadzenia eksperymentu w celu określenia rodzaju dawki potrzebnej do zabijania i okaleczania ludzi „- powiedział Fuellmich, który z powodzeniem oskarżył duże firmy, takie jak Volkswagen i Deutsche Bank.
„A to jest nieunikniony dowód premedytacji, a kiedy już masz premedytację, nie ma już dla nikogo odporności. Nawet w Stanach Zjednoczonych”
Szczepionki stworzone w celu zabicia tysięcy ludzi celowo

Wodarg powiedział, że szczepionki były zaplanowaną i niejasną próbą i zostały stworzone w celu celowego zabicia tysięcy ludzi.

Fuellmich dodał, że zostało to zrobione w skoordynowanym i zsynchronizowanym wysiłku, w którym Pfizer objął prowadzenie, a następnie Moderna i Johnson & Johnson. Zauważył, że wszystkie te firmy farmaceutyczne były świadome tej seryjnej masakry.

„To jest kwestia prawna. Ale dzięki temu [wykresowi] o wiele łatwiej jest każdemu prawnikowi na tym świecie wykazać intencję. Istnieje nieunikniony wniosek z tych wykresów „- powiedział Fuellmich. „Możesz zademonstrować intencję. Celowo używają różnych skoordynowanych ze sobą dawek, aby nie przeszkadzać sobie nawzajem, aby spróbować znaleźć to, co zabija najlepiej lub co najlepiej okalecza”

Dr Sam White, brytyjski lekarz, który został zawieszony przez National Health Service (NHS) w czerwcu 2021 r. za zgłaszanie obaw dotyczących bezpieczeństwa zastrzyku COVID, powiedział, że zrobiono wszystko, aby ukryć rzeczywiste liczby i że systemy raportowania nigdy nie były wystarczająco solidne, aby przeprowadzić bezpośrednie badanie kliniczne z milionów. nawet miliardy ludzi.

„Jeśli uda nam się udowodnić zamiar popełnienia przestępstwa, a nawet rażące zaniedbanie, nieumyślne spowodowanie śmierci, może się okazać, że ci, którzy zostali skrzywdzeni lub ci, którzy stracili ukochaną osobę, mogą faktycznie uzyskać jakąś formę odszkodowania” – powiedział White.

„W tej chwili jest to praktycznie niemożliwe w Wielkiej Brytanii i na całym świecie. I tak było w przypadku szczepionek przez długi, długi czas. To prawie niesamowite, że istnieje jakiś zsynchronizowany wysiłek. »

Fuellmich powiedział, że odkrycia będą miały ogromne implikacje prawne, gdy zostanie udowodnione, że szczepionki zostały celowo i celowo stworzone, aby zaszkodzić ludziom.

„Trzeba wyciągnąć wniosek prawny, a wniosek prawny jest jego intencją. A z jego intencji można uzyskać odszkodowania karne. Możesz przejść do 21 razy rzeczywiste obrażenia, które są dodawane do rzeczywistych obrażeń. W takich przypadkach myślę, że można pójść nawet tysiąc razy, ponieważ ci ludzie zostali tak ciężko ranni. Myślę, że to wystarczy, aby zdemontować cały sektor” – podsumował Fuellmich.

Obejrzyj poniższy film, PL – aby dowiedzieć się więcej 

UWAGA: Europejskie rozporządzenie z 14 czerwca 2021 r. zakazuje dyskryminacji osób, które nie chcą być szczepione!!

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły Rozporządzenie nr 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r., opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 15 czerwca 2021 r.

Stwierdza ona w sposób jasny i jednoznaczny, że:

„Wydawanie świadectw zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu nie może prowadzić do dyskryminacji ze względu na posiadanie określonej kategorii świadectw, o których mowa w art. 5, 6 lub 7”.

Motywy niniejszego rozporządzenia są jeszcze jaśniejsze i odzwierciedlają zamiar zakazania dyskryminacji ze względu na wydanie karty zdrowia uwarunkowanej w szczególności szczepieniem:

– „(6) Państwa członkowskie mogą, zgodnie z prawem Unii, ograniczyć prawo podstawowe do swobodnego przemieszczania się ze względu na zdrowie publiczne. Wszelkie ograniczenia swobodnego przepływu osób w Unii wprowadzone w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 powinny opierać się na szczególnych i ograniczonych względach interesu publicznego, a mianowicie na ochronie zdrowia publicznego, jak podkreślono w zaleceniu (UE) 2020/1475. Konieczne jest, aby takie ograniczenia były stosowane zgodnie z ogólnymi zasadami prawa Unii, w szczególności z zasadami proporcjonalności i niedyskryminacji. Wszelkie podejmowane środki powinny zatem być ściśle ograniczone pod względem zakresu i czasu, zgodnie z wysiłkami na rzecz przywrócenia swobodnego przepływu w Unii, i nie powinny wykraczać poza to, co jest ściśle niezbędne do ochrony zdrowia publicznego. » ;

– „(11) W swoim oświadczeniu z dnia 25 marca 2021 r. członkowie Rady Europejskiej zwrócili się o rozpoczęcie prac przygotowawczych nad wspólnym podejściem do stopniowego znoszenia ograniczeń w swobodnym przepływie w celu zapewnienia koordynacji wysiłków tam, gdzie sytuacja epidemiologiczna pozwala na złagodzenie istniejących środków, oraz o pilne przyspieszenie prac nad interoperacyjnymi certyfikatami cyfrowymi i niedyskryminacyjny COVID-19 » ; 

– „(14) Niniejsze rozporządzenie ma na celu ułatwienie stosowania zasad proporcjonalności i niedyskryminacji w odniesieniu do ograniczeń swobodnego przemieszczania się podczas pandemii COVID-19, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony zdrowia publicznego. Nie należy go interpretować jako ułatwiającego lub zachęcającego do przyjęcia ograniczeń swobodnego przemieszczania się lub ograniczeń innych praw podstawowych w odpowiedzi na pandemię COVID-19, biorąc pod uwagę ich negatywne skutki dla obywateli i przedsiębiorstw Unii. » ;

– „(20) Wydawanie świadectw na podstawie niniejszego rozporządzenia nie powinno prowadzić do dyskryminacji ze względu na posiadanie określonej kategorii świadectw”.

Oraz motyw 36, aby zadać ostateczny cios, w następujący sposób:

«Należy zapobiegać wszelkiej bezpośredniej lub pośredniej dyskryminacji osób, które nie są szczepione,na przykład ze względów medycznych, ponieważ nie należą one do grupy docelowej, dla której szczepionka przeciwko COVID-19 jest obecnie podawana lub dla której jest ona obecnie dopuszczona, takiej jak dzieci, lub dlatego, że nie miały one jeszcze możliwości zaszczepienia się lub nie chcą tego robić.”;

Niniejsze rozporządzenie ma pełne zastosowanie do karty zdrowotnej ustanowionej we Francji, o ile oczekuje się, że zostanie ujednolicona od dnia 1 lipca 2021 r., aby stać się jednym „cyfrowym certyfikatem COVID UE”.

Teraz pozostaje do zdefiniowania, co pozwala przewidzieć taki standard.

Sędzia będzie musiał odrzucić ustawę jako niezgodną z rozporządzeniem z dnia 14 czerwca 2021 r.

Przypominamy, że prawo europejskie ma bezpośredni skutek, dzięki czemu strony postępowania mogą bezpośrednio powoływać się na normę europejską przed sądem krajowym lub europejskim.

Jest to tym bardziej prawdziwe w przypadku rozporządzeń, które w przeciwieństwie do dyrektyw wymagających mechanizmu transpozycji do prawa krajowego zawsze mają „pełną” bezpośrednią skuteczność

ETS, sprawa nr 43-71, Politi przeciwko Włochom, 14 grudnia 1971 r.

Rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2021 r. ma zatem moc wiążącą i wiążącą, której nie ma Rezolucja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

Obecnie konieczne jest przeanalizowanie jego zastosowania i artykulacji we Francji, szczególnie w odniesieniu do projektu rozszerzenia przejścia zdrowotnego na kilka czynności życia codziennego.

Wyjaśnijmy, powołanie się na zarzut dotyczący nieznajomości tych przepisów nie będzie skuteczne w kontekście kontroli konstytucyjności ustawy przeprowadzonej bardzo szybko przez Radę Konstytucyjną.

Od czasu decyzji z dnia 15 stycznia 1975 r. Rada Konstytucyjna oświadczyła, że nie jest właściwa do kontrolowania zgodności ustawy z normą międzynarodową, ograniczając w ten sposób swój urząd do kontroli zgodności takiej ustawy wyłącznie z konstytucją (decyzja nr 74-54 DC z dnia 15 stycznia 1975 r., Ustawa o dobrowolnym przerywaniu ciąży).

Powierzył jednak sędziom zwyczajnym zadanie samodzielnego przeprowadzania tej kontroli (sędziego sądowego i sędziego administracyjnego).

Zostało to bez trudu zaakceptowane przez Sąd Kasacyjny w słynnym wyroku Jacques’a Vabre’a (C. Cass., Ch. Mixte, 24 maja 1975 r., nr 73-13.556).

Zostało to również zaakceptowane przez Conseil d’Etat na końcu wyroku w sprawie Nicolo  (WE, 20 października 1989 r., nr 108243) posuwając się nawet do rozszerzenia kontroli ustawy, nie tylko w odniesieniu do traktatu, ale także w odniesieniu do dwóch norm prawa wtórnego prawa wtórnego, którymi są rozporządzenia (WE, 24 września 1990 r., Boisdet, nr 58657) oraz dyrektyw (WE, 28 lutego 1992 r., SA Rothmans International France i Philip Morris, nr 56776/56777).

Z powyższego sędzia sądowy i sędzia administracyjny sprawują kontrolę nad umownością ustaw, a zatem muszą pominąć normy wewnętrzne sprzeczne z normami prawa pierwotnego lub wtórnego, a w szczególności uchylić ustawę niezgodną z normą europejską.

To właśnie będą musieli zrobić w niniejszej sprawie, przy okazji licznych sporów, które powstaną w wyniku stosowania ustawy przedłużającej karnet zdrowotny (czy to w zakresie sporów administracyjnych poprzez sankcje dyscyplinarne, które mają być wdrażane, czy też aktów regulacyjnych dotyczących stosowania, sporów zbiorowych dotyczących środków zwalniających, lub na płaszczyźnie karnej w odniesieniu do sankcji karnych dołączonych do tekstu), ponieważ wspomniana ustawa jawi się frontalnie i radykalnie sprzeczna z rozporządzeniem z dnia 14 czerwca 2021 r.

Ponadto, nawet jeśli Rada Konstytucyjna nie może kontrolować zgodności tej ustawy z blokiem konstytucyjności, dobrze byłoby odnieść się do motywu 62 Regulaminu, przypominając, że „szanuje on prawa podstawowe i przestrzega zasad uznanych w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej (zwanej dalej „kartą”), w szczególności prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, prawo do ochrony danych osobowych, prawo do równości wobec prawa oraz prawo do niedyskryminacji, swobody przemieszczania się i prawa do skutecznego środka prawnego. Państwa członkowskie są zobowiązane do przestrzegania Karty przy wykonywaniu niniejszego rozporządzenia”.

Dzieje się tak tym bardziej, że wiele z tych podstawowych praw i wolności pokrywa się z tymi konstytucyjnie chronionymi we Francji, co wymaga od Rady Konstytucyjnej potępienia tego wielobójczego i społecznie katastrofalnego prawa. 

HAGA: Lista 16 – tu sprawców oszustwa Covid-19 z zarzutami ICC!!

Sztuczka się skończyła: wykluczenie z życia publicznego osób, które domagają się prawa do autonomii cielesnej w odrzuceniu eksperymentalnego zastrzyku ( często bezprawnie) pod przymusem medycznym i szantażem z całkowitym pogwałceniem najbardziej podstawowych praw człowieka. Dlatego zostały złożone bardzo  zarzuty do Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) przeciwko sprawcom. To 7 wniosków, które –  są bardzo poważne.

W imieniu „narodu Wielkiej Brytanii” 16 osób zostało oskarżonych o ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości, zbrodnie wojenne i zbrodnie agresji.

Jednym z siedmiu wnioskodawców jest dr Michael Yeadon były wiceprezes i główny naukowiec ds. badań nad alergią i układem oddechowym w firmie Pfizer.

Zgodnie z zarzutem, 16 osób naruszyło Kodeks Norymberski oraz art. 6, 7, 8, 15, 21 i 53 Statutu Rzymskiego. Kodeks Norymberski ustanowił 10 standardów, których muszą przestrzegać lekarze przeprowadzając eksperymenty na ludziach.

MTK jest stałym, niezależnym sądem, który bada globalne zbrodnie i jest regulowany międzynarodowym traktatem znanym jako Statut Rzymski, który został ratyfikowany przez ponad 120 krajów, w tym Stany Zjednoczone. Ma prawo wkroczyć, gdy państwo członkowskie nie podejmie odpowiednich działań w celu postawienia przestępców przed wymiarem sprawiedliwości.

W sumie 16 oskarżonych wymienionych we wniosku sądowym to:

Dr Anthony Fauci, dyrektor NIAID

Dr Peter Daszak, prezes EcoHealth Alliance

Bill Gates

Melinda Gates

Albert Bourla, dyrektor generalny Pfizer

Stephane Bancel, dyrektor generalny Moderna

Pascal Soriot, dyrektor generalny AstraZeneca

Alex Gorsky, dyrektor generalny Johnson & Johnson

Tedros Adhanhom Ghebreyesus, dyrektor generalny WHO

Boris Johnson, brytyjski premier

Christopher Whitty, główny doradca medyczny Wielkiej Brytanii

Matthew Hancock, były brytyjski sekretarz stanu ds. zdrowia i opieki społecznej

, Lekarstwa i opieka zdrowotna, obecny brytyjski sekretarz stanu ds. zdrowia i opieki społecznej

June Raine , dyrektor naczelny ds. leków i produktów zdrowotnych w Wielkiej Brytanii

Dr Rajiv Shah, prezes Fundacji Rockefellera

Klaus Schwab, prezes Światowego Forum Ekonomicznego

„Wierzę, że [strzały przypominające Covid-19] zostaną użyte do uszkodzenia twojego zdrowia i prawdopodobnie zabiją cię. Nie widzę żadnej sensownej interpretacji poza poważną próbą masowej depopulacji” – ostrzegał Yeadon w wywiadzie dla Planet Lockdown opublikowanym w kwietniu 2021 roku.

Artykuł 6 Statutu Rzymskiego, który odnosi się do ludobójstwa, obejmuje następujące czyny: Zabijanie, powodowanie poważnych szkód fizycznych lub psychicznych, narzucanie środków mających na celu zmniejszenie płodności lub umyślne stwarzanie warunków życia w celu całkowitego lub częściowego zniszczenia. To ostatnie pociąga za sobą niszczenie przedsiębiorstw, transfer bogactwa poprzez narzucone blokady oraz uszkodzenie ludzkiego układu odpornościowego poprzez odmowę wczesnego leczenia, obowiązkowe maski, szantaż i przymus.

Skarga stwierdza, że „toczono tajną wojnę przeciwko narodowi Wielkiej Brytanii (i świata) poprzez wypuszczenie broni biologicznej SARS-Cov-2 i dodatkowej „szczepionek” do terapii genowej m-RNA broni biologicznej.

Akt oskarżenia obejmuje również akt oskarżenia o mens rea , tj. zamiar popełnienia przestępstwa, stwierdzający, że „członkowie rządu Wielkiej Brytanii i przywódcy międzynarodowi, przeciwko którym wnieśli ten pozew, świadomie pracują na rzecz tego globalnego programu depopulacji przez biologiczne broń znana jako SARS-Cov-2 i „szczepionki” mRNA są znane”.

Powodowie zażądali przeprowadzenia pełnego dochodzenia w sprawie śladów wodorotlenku grafenu w niektórych fiolkach, a także zabójstwa dr Andreasa Noacka, niemieckiego chemika i czołowego sksperta ds. grafenu. W swojej pracy doktorskiej Noack opisał przemianę tlenku grafenu w wodorotlenek grafenu.

23 listopada 2021 Noack wyjaśnił w filmie, czym jest wodorotlenek grafenu i jak nanostruktury wstrzykiwane do ludzkiego ciała działają jak „żyletki” w żyłach biorców „szczepionki”. 26 listopada 2021 r., zaledwie kilka godzin po ukazaniu się jego ostatniego filmu na temat tlenku grafenu i wodorotlenku grafenu, został znaleziony zamordowany.

W wywiadzie opublikowanym w FWM dr Reiner Fuellmich powiedział, że dostępne obecnie dane pokazują serię planowanych działań: „Z mojego punktu widzenia jako prawnika, istnieją niepodważalne dowody morderstwa z premedytacją”.

Początkowo skoncentrowany na ujawnianiu oszustw w testach PCR, komisja ma teraz dowody na to, że producenci szczepionek używali różnych numerów partii dawek do eksperymentowania z tolerancją progową tych eksperymentalnych substancji.

Dr Wolfgang Wodarg, były przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Komisji Zdrowia Rady Europy, powiedział, że istnieją na to „twarde dowody”. Wskazał na badania opublikowane pod koniec 2021 r., z których wynika, że zaledwie 5 procent partii stanowiło 100 procent nagłych zgonów.

Poniżej dwa Video – obudź się Polaku!

Przez 15 lat doradzał różnym rządom francuskim. Zobacz jego opinię na temat polityki szczepionkowej

ODMAWIAM PODDANIA SIĘ SZCZEPIENIU! Luc Montagnier – noblista w dziedzinie medycyny 16. 01. 2022r

Policja w UK rozpoczęła śledztwo wobec przedstawicieli rządu i mediów, wobec złamania ustaw norymberskich, ludobójstwa, terroryzmu i innych przestępstw..

19.01.2022r

Częstowali ludzi 3 rodzajami zawiesiny. Ema opublikowała 21.12.2021 dane eksperymentu. Część osób dostała placebo, część była poddana eksperymentom medycznym, a część rodzajem dawki, gdzie skutki uboczne są prawie nieodwracalne, zapalenie mięśnia sercowego. inne..

Wszczęcie śledztwa w sprawie tego produktu.. Na nagraniu widać policjanta w UK, słychać kobietę która mówi o wszczęciu śledztwa.

Numer kryminalny policji miejskiej: 6029679/21. Numer sprawy Międzynarodowego Trybunału Karnego (Haga): OTP-CR-473/21

Policja w UK rozpoczęła śledztwo wobec przedstawicieli rządu i mediów, wobec złamania ustaw norymberskich, ludobójstwa, terroryzmu i więzienia za łamanie ustaw norymberskich.

PONIŻEJ VIDEO Z POLICJI W UK – NAPISY PL  19.01.2022r 

Ruszył proces NORYMBERGA 2.0

Rozpoczął się proces sądowy o globalne zbrodnie przeciwko ludzkości złożony i zaakceptowany przez Najwyższy Trybunał Sprawiedliwości Kanady.

Oficjalny dokument (PDF) Najwyższego Trybunału Sprawiedliwości Kanady (po angielsku)
https://stateofthenation.co/wp-content/uploads/2021/03/Covid-Lawsuit-Filed-in-Canada.pdf

Dr. Reiner Fuellmich jest niemiecko-amerykańskim prawnikiem, to on wygrał wielomilionowe sprawy przeciwko oszustwom Deutsche Bank i przeciwko Volkwagenowi za oszustwo Dieselgate. Jest jednym z założycieli “Niemieckiej Koronnej Komisji Śledczej”.

Fuellmich i jego zespół zebrali tysiące dowodów naukowych wykazujących całkowitą nie wiarygodność testów PCR i stojące za nimi oszustwo.

Fuellmich mówi o szczepionkach: “nie mają one nic wspólnego ze szczepieniami, ale są częścią eksperymentów genetycznych”.

Stwierdza: “Oprócz błędnych testów i fałszywych aktów zgonu przygotowanych przez skorumpowany personel medyczny, sama “eksperymentalna” szczepionka narusza Artykuł 32 Konwencji Genewskiej. Zgodnie z art. 32 IV Konwencji z 1949 r. “okaleczenia i eksperymenty medyczne lub naukowe, które nie są konieczne do leczenia osoby” są zabronione.

Zgodnie z art. 147 przeprowadzanie eksperymentów biologicznych na ludziach jest poważnym naruszeniem Konwencji.

“Eksperymentalna szczepionka narusza wszystkie 10 kodeksów norymberskich, które przewidują karę śmierci dla tych, którzy naruszają te międzynarodowe traktaty”.

Fuellmich stwiedza też, że wszystko to było od jakiegoś czasu zaplanowane do realizacji w 2050 r:. “Ale potem ludzie pociągający za sznurki stali się zachłanni i postanowili przyspieszać realizację planów, najpierw w 2030, a ostatecznie w 2020 r.– dodaje – Myślę, że to w tym pośpiechu popełniają tyle błędów. Na przykład producenci szczepionek nie przewidzieli, że będzie tak wiele skutków ubocznych i zgonów”.

“Europa – kontynuuje Fuellmich – jest głównym polem bitwy tej wojny. To dlatego, że jest całkowicie zbankrutowana. Fundusze emerytalne zostały całkowicie splądrowane. Dlatego chcą przejąć kontrolę nad Europą, zanim ludzie się zorientują, że tak jest.”

Kim są ludzie pociągający za sznurki? Według Fuellmicha jest to grupa około 3000 superbogaczy. Do tej grupy należy klika Davos skupiona wokół Klausa Schwaba.

Czego oni chcą? Pełnej kontroli nad ludźmi. “Przekupują lekarzy, personel szpitalny i polityków. Zagrożeni są ludzie, którzy nie współpracują. Używają wszelkiego rodzaju technik psychologicznych, aby manipulować ludźmi”.

“Media głównego nurtu – podsumowuje Fuellmich – kreują fałszywą rzeczywistość i mówią, że większość ludzi jest za środkami i szczepionkami. To z pewnością nieprawda. Na przykład prawie każdy, z kim rozmawiam w Niemczech, wie, że maska nie chroni przed niczym, bo teraz prawie każdy jest informowany przez alternatywne media. Stare media wymierają”.

Rady Fuellmicha

“Rozpowszechniaj prawdę i fakty tak bardzo, jak to możliwe i nie marnuj energii na ludzi, którzy są desperacko zaszczepieni. Nie możemy uratować wszystkich. Wielu ludzi umrze”.

We wrześniu 2021r w Polsce został zainicjowany podobny projekt:

Projekt Norymberga 2.0 zrzesza ekspertów z wielu dziedzin m. in. historyków, prawników, karnistów, archiwistów, publicystów, aby profesjonalnie i rzetelnie zebrać, uporządkować i usystematyzować zgromadzony materiał, a następnie wykorzystać go w dalszych czynnościach procesowych oraz publicystycznych, między innymi poprzez wydawanie Dzienników Norymberskich.

Poniżej w linku film w ramach Komisji Śledczej  NORYMBERGA 2.0 z dnia 18.01.2022r – Przedstawiający – Skandal w Rybniku w Szpitalu – wynikiem, którego śmierć poniosła młoda kobieta – Polecam !

Ekipa Szpitala Rybnik – na zdjęciu poniżej

POZNAJ PRAWDĘ O „DZIAŁACZACH”!

AUTORZY TEGO MATERIAŁU STOP BEZPRAWIU ZEZWALAJĄ NA POBIERANIE I UDOSTĘPNIANIE FILMU NA WSZYSTKICH PORTALACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH, Z PODANIEM ŹRÓDŁA.
Film nie ma na celu postawienia wskazanych osób w złym świetle. Znajduje w nim się tylko prawda, której mroczne natury skrywane są od lat. Wszystkie filmy/obrazki/dźwięki ASMR/podkłady muzyczne zostały użyte zgodnie z prawem cytatu, oraz niektóre z nich pochodzą z domeny publicznej (free public domain), (No Copyright). PRAWO CYTATU: „Wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów oraz rozpowszechnione utwory plastyczne, utwory fotograficzne lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym celami cytatu, takimi jak wyjaśnianie, polemika, analiza krytyczna lub naukowa, nauczanie lub prawami gatunku twórczości.”. Dokumenty które zostały ukazane w filmie są w 100% autentyczne. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za umyślne modyfikowanie przez odbiorców dokumentów które udostępnili do pobrania. Autorzy nie namawiają, oraz odradzają jakiejkolwiek formy prześladowania w sieci, jak i poza nią. Sami doświadczamy przez tego typu „środowiska” prześladowania więc wiemy co się z tym je, oraz jak bardzo jest to nieprzyjemne kiedy podjeżdża bliżej nieokreślona grupa osób pod dom i świeci latarkami po oknach. Wszystkie dokumenty zostały zdeponowane w bezpiecznych miejscach i nawet nagłe zlikwidowanie nas nie zamiecie tematu pod dywan. Jeżeli cokolwiek się stanie, dokumenty zostaną automatycznie opublikowane w przeróżnych portalach, śmierć, bądź krzywda doznana przez kogokolwiek z autorów oznaczać będzie zautomatyzowaną publikację przez napisany pod to odpowiedni algorytm i nie tylko. Miej świadomość tego iż ci ludzie będą chcieli się zemścić! To toksyczne środowisko, tylko ładnie wychodzi na zdjęciach i ustawionych manifestacjach. W kuluarach jest to zgnilizna, która współdziała pośrednio, bądź bezpośrednio z każdą władzą namiestniczą III RP, oraz ze służbami tajnymi, otrzymując z tego tytułu przeróżne granty. Cokolwiek powiesz na temat takich ludzi zostanie nazwane „kłamstwem” oraz „celem rozbicia środowiska”, lecz jakie to środowisko jest? Środowisko aferzystów? Czy tacy ludzie powinni mieć legitymację i poparcie ludzi na prowadzenie ich zgodnie z raportem Rockefellerów i z wytycznymi nierządu namiestniczego? Na to pytanie niech każdy z Państwa odpowie w swoim zakresie. Nie mamy zamiaru popełnić samobójstwa, jak i nikt z naszych rodzin tego nie planuje.
 ONI NIE CHCĄ ABYŚ O TYM WIEDZIAŁ!
https://www.monarchianarodowa.com/

Sąd Najwyższy w USA blokuje obowiązek szczepień!

Odprawa dotycząca koronawirusa: Sąd Najwyższy blokuje mandat dotyczący szczepień.

W głosowaniu 6 do 3 sąd zablokował mandat administracji dla dużych pracodawców.

Zablokowany mandat pracodawcy.

Sąd Najwyższy zablokował dziś administracji Bidena egzekwowanie jej mandatu w zakresie szczepień lub testów dla dużych pracodawców. Posunięcie to było ogromnym ciosem w podstawową część planu prezydenta, aby opanować wirusa.

Mandat pracodawcy wymagałby szczepienia pracowników lub noszenia masek i poddawania się cotygodniowym testom. Były wyjątki dla niektórych, w tym pracowników z zastrzeżeniami religijnymi i tych, którzy pracują w domu lub wyłącznie na zewnątrz.

Administracja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy Departamentu Pracy (OSHA) wydała mandat w listopadzie. Administracja oszacowała, że spowodowałoby to zaszczepienie 22 milionów ludzi i zapobiegłoby 250 000 hospitalizacji

Część mandatu miała wejść w życie w poniedziałek. Ale w głosowaniu 6-3, przy niezgodzie liberalnych sędziów, sąd zablokował administracji egzekwowanie zasad – relacjonuje mój kolega Adam Liptak.

Sąd Najwyższy wielokrotnie podtrzymywał stanowe mandaty dotyczące szczepień, ale ta sprawa była inna, ponieważ przede wszystkim przedstawił pytanie, czy Kongres upoważnił OSHA do ustanowienia wymagań.

„Pozwolenie OSHA na regulowanie zagrożeń życia codziennego – po prostu dlatego, że większość Amerykanów ma pracę i naraża się na to samo ryzyko podczas pracy – znacznie rozszerzyłoby organ regulacyjny OSHA bez wyraźnej zgody Kongresu” – głosi opinia większości.

Większość dodała, że bardziej ukierunkowane regulacje mogą być dopuszczalne, sugerując, że OSHA może „regulować ryzyko związane z pracą w szczególnie zatłoczonych lub ciasnych środowiskach”.

Trzej różni sędziowie zgodzili się, że kluczową kwestią w tej sprawie są kompetencje instytucjonalne w zakresie radzenia sobie z kryzysem w opiece zdrowotnej.

„Kto decyduje, ile ochrony i jakiego rodzaju potrzebują amerykańscy pracownicy od Covid-19?” zapytali. „Agencja z doświadczeniem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, działająca jako Kongres i upoważniony przez prezydenta? Albo sąd, który nie ma żadnej wiedzy na temat ochrony miejsc pracy i jest odizolowany od odpowiedzialności za wszelkie szkody, jakie powoduje?”

Mądrzejszym rozwiązaniem byłoby oddanie się OSHA, napisali. „Dzisiaj nie jesteśmy mądrzy”.

Jednak sąd zezwolił na wykonanie bardziej skromnego mandatu, który wymaga szczepień dla pracowników służby zdrowia w placówkach otrzymujących pieniądze federalne. Dotknęłoby to ponad 17 milionów pracowników, powiedziała administracja. Głosów w sprawie opieki zdrowotnej było 5 do 4, a sędzia główny John G. Roberts Jr. i sędzia Brett M. Kavanaugh dołączyli do liberalnych sędziów, tworząc większość.

Odprawa dotycząca koronawirusa: Sąd Najwyższy blokuje mandat dotyczący szczepień.

W głosowaniu 6 do 3 sąd zablokował mandat administracji dla dużych pracodawców.

Zablokowany mandat pracodawcy.

Sąd Najwyższy zablokował dziś administracji Bidena egzekwowanie jej mandatu w zakresie szczepień lub testów dla dużych pracodawców. Posunięcie to było ogromnym ciosem w podstawową część planu prezydenta, aby opanować wirusa.

Mandat pracodawcy wymagałby szczepienia pracowników lub noszenia masek i poddawania się cotygodniowym testom. Były wyjątki dla niektórych, w tym pracowników z zastrzeżeniami religijnymi i tych, którzy pracują w domu lub wyłącznie na zewnątrz.

Administracja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy Departamentu Pracy (OSHA) wydała mandat w listopadzie. Administracja oszacowała, że spowodowałoby to zaszczepienie 22 milionów ludzi i zapobiegłoby 250 000 hospitalizacji

Część mandatu miała wejść w życie w poniedziałek. Ale w głosowaniu 6-3, przy niezgodzie liberalnych sędziów, sąd zablokował administracji egzekwowanie zasad – relacjonuje mój kolega Adam Liptak.

Sąd Najwyższy wielokrotnie podtrzymywał stanowe mandaty dotyczące szczepień, ale ta sprawa była inna, ponieważ przede wszystkim przedstawił pytanie, czy Kongres upoważnił OSHA do ustanowienia wymagań.

„Pozwolenie OSHA na regulowanie zagrożeń życia codziennego – po prostu dlatego, że większość Amerykanów ma pracę i naraża się na to samo ryzyko podczas pracy – znacznie rozszerzyłoby organ regulacyjny OSHA bez wyraźnej zgody Kongresu” – głosi opinia większości.

Większość dodała, że bardziej ukierunkowane regulacje mogą być dopuszczalne, sugerując, że OSHA może „regulować ryzyko związane z pracą w szczególnie zatłoczonych lub ciasnych środowiskach”.

Trzej różni sędziowie zgodzili się, że kluczową kwestią w tej sprawie są kompetencje instytucjonalne w zakresie radzenia sobie z kryzysem w opiece zdrowotnej.

„Kto decyduje, ile ochrony i jakiego rodzaju potrzebują amerykańscy pracownicy od Covid-19?” zapytali. „Agencja z doświadczeniem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, działająca jako Kongres i upoważniony przez prezydenta? Albo sąd, który nie ma żadnej wiedzy na temat ochrony miejsc pracy i jest odizolowany od odpowiedzialności za wszelkie szkody, jakie powoduje?”

Mądrzejszym rozwiązaniem byłoby oddanie się OSHA, napisali. „Dzisiaj nie jesteśmy mądrzy”.

Jednak sąd zezwolił na wykonanie bardziej skromnego mandatu, który wymaga szczepień dla pracowników służby zdrowia w placówkach otrzymujących pieniądze federalne. Dotknęłoby to ponad 17 milionów pracowników, powiedziała administracja. Głosów w sprawie opieki zdrowotnej było 5 do 4, a sędzia główny John G. Roberts Jr. i sędzia Brett M. Kavanaugh dołączyli do liberalnych sędziów, tworząc większość.

Rzeczpospolita:

Sąd Najwyższy USA: Obowiązek szczepień w dużych firmach niekonstytucyjny.

https://www.rp.pl/ochrona-zdrowia/art19286551-sad-najwyzszy-usa-obowiazek-szczepien-w-duzych-firmach-niekonstytucyjny

Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych zablokował federalne decyzje administracji Joe Bidena, dotyczące m.in. obowiązkowych szczepień pracowników firm zatrudniających powyżej 100 osób.

Sąd orzekł stosunkiem głosów 6:3, że wymóg obowiązkowych szczepień oraz stosowania obowiązkowych testów dla pracowników firm zatrudniających powyżej 100 osób, jest niezgodny z konstytucją.

Sąd uznał jednak, że wymóg obowiązkowych szczepień może być stosowane wobec wszystkich pracowników służby zdrowia w instytucjach otrzymujących fundusze Medicare i Medicaid, chyba że pracownik jest zwolniony ze szczepienia z powodów zdrowotnych lub religijnych.

Zasady wydane przez Administrację Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (OSHA), która działa pod egidą Departamentu Pracy, zaczęły obowiązywać 3 dni temu.

Wymagały one, aby pracownicy w firmach zatrudniających 100 lub więcej osób musieli zaszczepić się lub co tydzień poddawać się testowi na koronawirusa i przedstawić jego negatywny wynik, aby wejść do miejsca pracy. Nieszczepieni pracownicy mieli obowiązek noszenia masek w pomieszczeniach podczas pracy.

„Chociaż Kongres bezspornie dał OSHA uprawnienia do wyznaczania standardów bezpieczeństwa w miejscu pracy , nie przyznał tej agencji uprawnień do szerszego regulowania zdrowia publicznego”- napisał sąd w uzasadnieniu. „Wymaganie szczepienia od 84 milionów Amerykanów tylko dlatego, że pracują dla pracodawców zatrudniających ponad 100 pracowników, z pewnością należy do tej drugiej kategorii”.

Zdaniem sądu OSHA, narzucając swoje zasady, „podważa kompetencje agencji federalnych i ich urzędników, którzy w ramach swoich uprawnień podejmują właściwe decyzje dla ochrony amerykańskich pracowników”.

Po ogłoszeniu decyzji Sądu Najwyższego prezydent Joe Biden w oświadczeniu stwierdził, że SN zdecydował się zablokować wymagania dotyczące ratowania życia pracowników dużych firm.

„Sąd orzekł, że moja administracja nie może wykorzystać uprawnień przyznanych jej przez Kongres, ale to nie powstrzymuje mnie przed wezwaniem pracodawców, aby postępowali właściwie w celu ochrony zdrowia Amerykanów” – napisał Biden.

Prezydent USA wezwał władze stanów i właścicieli przedsiębiorstw do zintensyfikowania i wprowadzenia wymogów dotyczących szczepień.


WAŻNE WIDEO PONIŻEJ !

 

Czy Ministerstwo Zdrowia oszukuje Polaków? Jak wygląda prawda o zarazie? Zdziarski/Milewski – VIDEO!

Doktor Jerzy Milewski, jest specjalistą chorób wewnętrznych oraz rynku farmaceutycznego rozmawia Paweł Zdziarski.

Paweł Zdziarski: W dobowych raportach Ministerstwo Zdrowia podaje liczby zgonów powiązanych z COVID-19. Dlaczego są one tak duże?

Lek. med. Jerzy Milewski: Od samego początku mamy do czynienia z sytuacją, w której nie wiemy, ile tak naprawdę osób choruje i umiera na COVID-19. Niestety, Ministerstwo Zdrowia, GIS czy PZH nie zadbały o to, abyśmy dysponowali rzetelnymi danymi, które pozwoliłyby nam lepiej rozumieć tę sytuację.

Skąd w takim razie bierze je Ministerstwo Zdrowia?

UMARŁA… – OCZEKUJĄC NA NEGATYWNY WYNIK TESTU NA C19!!

RYBNIK – WYSŁUCHAJ WYWIADU Z MATKĄ!

Ratować od razu czy… najpierw testować w szpitalach? Nie godzę się na taką Polskę! Zmarła młoda Polka – w kartce w trakcie przewożenia do Katowic. Stwierdzono ostry zawał serca. Czekała 8 godzin… na negatywny wynik testu.

Film serce wyrywa!!

Zachęcamy do zapoznania się i korzystania z gotowych prawnie przygotowanych pism – do pobrania w linku poniżej: